van Citters met een C

Goed plan Doen dan - Lesmodules

Lesmodule

Erasmus+ Hands-on Participatie Onderwijs in Europees Projectmanagement en Talen

Inleiding

Europese projecten, zoals een uitwisselingsproject binnen het Erasmus+ programma, worden tot op heden grotendeels door het management, door vakdocenten van een school of door de directie en medewerkers van andere deelnemende organisaties bedacht, uitgewerkt en voorbereid, inclusief de vaak complexe subsidieaanvraag.  
Als het om jongerenuitwisselingen gaat start de concrete deelname van jongeren aan deze projecten, oftewel de jongerenparticipatie, meestal pas in een vergevorderde fase van het project.
Goed plan Doen dan heeft als hoofddoel jongeren al vanaf de ideefase actief te betrekken bij (Europees) projectmanagement en op deze manier het niveau van jongerenparticipatie binnen de betrokken organisaties te verhogen.

Doel

Doel van deze lesmodule is een projectteam van initiatiefrijke leerlingen stapsgewijs actief te laten participeren aan de realisatie van een Erasmus+ project vanaf de ideefase tot en met de follow-up fase en hiermee projectmanagementvaardigheden eigen te maken en de kennis van vreemde moderne talen op een hands-on wijze op te doen of te vergroten. Jeugdparticipatie, oftewel het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren, staat dus centraal.
“Als je in de onderbouw leert om bewust te kiezen en je bewust te zijn waarom je iets wel of niet doet, dan profiteer je daar niet alleen de rest van je schooltijd, maar ook daarna van.” (Steven Raaijmakers MSc, Promotieonderzoek naar zelfgestuurd leren)1.

Voor de jongeren zelf is jeugdparticipatie een:

  • Internationaal vastgelegd recht
  • Manier om talenten, vaardigheden en competenties te ontwikkelen
  • Manier om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij

Zoals wordt benadrukt in de 'discussienota over de sociale dimensie van Europa', moeten de onderwijsstelsels worden gemoderniseerd om creativiteit, kritisch denken en ondernemingszin te bevorderen.

Daar werkt deze onderwijsmodule aan.

De doelen die opgesteld staan in het (school)beleidsplan worden gekoppeld aan Europese sectoroversteigende en sectorspecifieke prioriteiten. Door internationalisering in het dagelijks (school)curriculum op te nemen en de leerlingen zelf hierin hun keuzes te laten maken, kunnen de de doelen die de school als geheel nastreeft met hoger en duurzamer resultaat behaald worden.

1 https://www.uu.nl/nieuws/steven-raaijmakers-leer-leerlingen-om-zelf-keuzes-te-maken

Voor wie?

In het algemeen staat het programma Erasmus+ open voor elke organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken of sport. Diverse acties staan ook open voor deelname van andere actoren op de arbeidsmarkt.
Zowel scholen die tweetalig onderwijs (tto) aanbieden net als scholen die aangesloten zijn bij het Global Citizen Netwerk, welk scholen op weg helpt te internationaliseren en met wereldburgerschap aan de slag te gaan en in beleid en curriculum te verankeren, hebben actieve deelname aan internationale samenwerkingsprojecten als speerpunt binnen hun standaard.
Engels op niveau is hierbij een must. De onderwijsmodule voorziet hierin. Daarnaast zal er binnen de lesmodules aandacht zijn voor het leren en gebruiken van andere vreemde moderne talen en is er ruim aandacht voor actief wereldburgerschap.

Deze lesmodule is met name geschikt voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Voor jongeren die tweetalig onderwijs (tto) volgen en/of vreemde talen studeren als keuzevak, is deelname extra interessant.
Het taalniveau bij aanvang van de module moet minimaal A2 zijn binnen het Europees Referentiekader (ERK) Engels.

Deze lesmodule is tevens geschikt voor informele groepjes jongeren die actief zijn binnen bijvoorbeeld een stichting, vereniging of cultuur-en welzijnsorganisatie welke jongerenparticpatie hoog in het vaandel heeft staan.

Tarieven

Ik hanteer een uurtarief van € 75 per uur voor de lessen die ik aanbied in de rol van coachende projectleider.
De lesmodules vallen onder algemeen vormend onderwijs en zijn daarom vrijgesteld van btw.
Indien de Erasmus+ subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, kan een groot deel van deze kosten (achteraf) vergoed worden uit de subsidiegelden (onder "Projectbeheer en Uitvoering").
Wil je vrijblijvend een offerte ontvangen voor deze lesmodule?

Stuur dan een mail naar: info@vancittersmeteenc.nl of neem telefonisch contact op (06-21 443565).


Klik op de link voor de Algemene voorwaarden Goed plan Doen dan - Onderwijsmodules